IPC

​Tweetaligheid en het International Primary Curriculum (IPC) vormen​ het hart van ons onderwijs. We kiezen elk jaar  thema's  die we aanbieden in ons onderwijs. De thema's verschillen per bouw en vormen samen een complete leerlijn waarmee we kerndoel dekkend werken van groep 1 tot en met groep 8.

ipc.jpg 

Vakoverstijgend:

Bij elk thema maken we passende taalactiviteiten voor zowel het Engels als het Nederlands. Met het uitwerken van de opdrachten leren de kinderen hoe ze bijvoorbeeld programma's als Word en PowerPoint kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld ziet u in het onderstaande filmpje. In de middenbouw leerden we over het thema: De actieve planeet. We hebben hiervoor teksten gelezen over de aardbeving in Nepal die in 2015 plaats vond. Naar aanleiding van informatie die de kinderen hebben verzameld hebben zij een nieuwsbericht opgesteld en opgenomen. Het nieuwsbericht van Ryan geeft veel informatie over wat hij heeft geleerd. Niet in de laatste plaats over hoe hij het filmpje heeft gemaakt. Top werk Ryan.

 

​Online informatie vinden

Ook bij het leren met het IPC bewijzen de MacBooks hun aanvullende waarde. De kinderen leren er spelenderwijs mee te werken tijdens het zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen die wij rond de thema's stellen. Hoe vind je betrouwbare informatie en hoe formuleer je een goede zoekvraag? Hoe gebruik je belangrijke programma's als Word en PowerPoint bij het maken van een opdracht of werkstuk?

IPC

Bilingual education and the International Primary Curriculum (IPC) are core of our education. Each year we choose topics, which we integrate in our education. The topics vary per group and form a complete learning curve, with which we work to achieve the core goals for every group.

School cross curricular

With each topic we make compliant language activities for the English and the Dutch language. By making the assignments children learn for example how to use computer programmes such as Word or PowerPoint. The video below is a good example of this. In group 4/5/6 we learned about the topic: The active planet. We read a text about the earthquake in Nepal of 2015. By using the information they collected, the children were able to draw up a newsflash and record it. The newsflash of Ryan gives a lot of information about what he has learned. Not in the least about how he made the video. Well done Ryan.

Finding information online

​The MacBooks have proven to be valuable in the learning process of IPC topics. The children learn to use the MacBook when finding answers to research questions they are asked about the topic. How do you find reliable information and how do you formulate a good search question? How do you use important computer programmes like Word and PowerPoint when you make an assignment or paper?​